เก็บหวยประกวดอานิสงส์การกุศล | ข่าว


การแจกตั๋วลอตเตอรี $5,000 ประจำปีครั้งที่ 14 กำลังดำเนินการที่ Cigar Box ใน Coal Creek Commerce Center, Saint Clair เข้าร่วม $10 เสนอโอกาสที่จะชนะ $5,000 ในตั๋วลอตเตอรีทันทีเพนซิลเวเนียนอกเหนือจากการสร้างสรรค์ “นำต้นไม้กลับบ้าน” ในธีมวันหยุดที่ทำจากตั๋วลอตเตอรีทันที

หน้านี้ต้องใช้ Javascript

จำเป็นต้องมี Javascript เพื่อให้สามารถอ่านเนื้อหาพรีเมียมได้ โปรดเปิดใช้งานในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

แอมเอ็กซ์? 255:จ:@?[ E96 r:82C [email protected] 5@?2E6D Sd__ E@ E96 492C:EJ @7 E96 H:??6C’D 49@:46[ D@ [email protected] @?=J H:== E96C6 36 2 =F4<J ;24<[email protected] H:??6C 7C@> E96 2C62[ 3FE :E H:== 36?67:E 2 [email protected]= 492C:E23=6 @C82?:K2E:@?]ค^แอม

kAmp r:82C [email protected] 4FDE@>6C H:== 36 E96 H:??6C]%96 5C2H:?8 H:== 36 96=5 s64]ac ::D:56 E96 [email protected]]p== 2C6 H6=4@>6 E@ 2EE6?5[ 3FE [email protected] :?E6C6DE65 5@ [email protected] ?665 E@ 36 AC6D6?E E@ H:?]ค^แอม

kAm!2DE 5:DA=2JD :?4=F56 2 8:?86C3C625 [email protected][ 7:C6A=246 4C62E:@?[ $2?E2’D D=6:89[ r9C:DE>2D G:==286[ $2?E2 @? 2 EC2:?[ $2?E2’D %@J=2?5[ E96 }FE4C24<6C 42DE=6[ 2 r9C:DE>2D EC66[ ‘%H2D E96 }:89E [email protected] r9C:DE>2D[ r9C:DE>2D H:E9 E96 vC:?49[ p r92C=:6 [email protected]? r9C:DE>2D[ r:?56C6==2’D 42DE=6 2?5 32<:?8 H:E9 $2?E2]ค^แอม

kAm$@>6 @7 E96 A2DE 492C:E:6D E92E 36?67:E65 7C@> E9:D 2??F2= 6G6?E H6C6 E96 p>6C:42? #65 อาร์ซี@ดีดี[ w2K=6E@? p?:>2= $96=E6C[ qC@@<9:== p?:>2= [email protected]:E2=[ &?:E65 u:CDE !C6D3JE6C:2? r9FC49 [email protected]:?8 2?5 7@@5 5C:G6D[ ‘:[email protected] q:3=6 r9FC49 p:5 E@ E96 w@>6=6DD[ |2<6\p\(:D9 [email protected]?52E:@?[ (@F?565 (2CC:@CD[ r2C6 }6E[ $E] yF56 r9:=5C6?’D #6D62C49 [email protected]:E2=[ r2E9@=:4 [email protected]:2= $6CG:46D[ !6?? $E2E6 r9:=5C6?’D [email protected]:E2=[ E96 $2=G2E:@? pC>J 2?5 s:G:?6 [email protected]:56?46 w@>6=6DD $96=E6C[ v6:D:?86C’D r9:=5C6?’D |:C24=6 }[email protected]< 2?5 $276C $EC66ED [email protected] %2>2BF2’D {:EE=6 u66E]ค^แอม

kAm%96 r:82C [email protected] 2=D@ 92D [email protected] @7 E96 D2>6 Sd[___ [email protected] 4C62E:@? E@ 36 H@? 2E :ED [email protected]:@? 2E E96 {2FC6= |2==[ w2K=6E@?]ค^แอมข่าวต้นฉบับ