กฎการแจกของโอเชียนคาสิโนรีสอร์ท


ของรางวัล Ocean Casino Resort (“โปรโมชั่น”)

กฎการชิงโชคอย่างเป็นทางการ

ไม่จำเป็นต้องซื้อหรือชำระเงินใด ๆ เพื่อเข้าร่วมหรือชนะ

โปรโมชั่นนี้

การซื้อจะไม่ช่วยเพิ่มโอกาสในการชนะ

ต้องเป็นสมาชิก ADVANCE/SILIVE.COM ก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจึงจะมีสิทธิ์ชนะ

การเปิดเผยข้อมูลของผู้บริโภค

คุณยังไม่ชนะ

เปิดให้เฉพาะผู้อยู่อาศัยตามกฎหมายของนิวยอร์กที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี ณ วันที่เข้า

โดยการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ผู้เข้าร่วมยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามกฎอย่างเป็นทางการเหล่านี้ การละเมิดกฎเหล่านี้อาจส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์ตามดุลยพินิจของผู้สนับสนุน การตัดสินทั้งหมดของผู้ตัดสินเกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันทุกประการ

1.ระยะเวลาโปรโมชั่น โปรโมชั่นเริ่มต้นขึ้น วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ET และสิ้นสุด วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น. ET (“ระยะเวลาโปรโมชั่น”). จะต้องได้รับผลงานออนไลน์ภายในสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น

2. การมีสิทธิ์ โปรโมชั่นนี้เปิดให้สำหรับผู้อยู่อาศัยตามกฎหมายในนิวยอร์กซึ่งมีอายุอย่างน้อย 18 ปี ณ วันที่เข้าร่วม เจ้าหน้าที่ กรรมการ สมาชิก และพนักงานของผู้สนับสนุน องค์กรตัดสิน (ถ้ามี) หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือการบริหารของโปรโมชั่นนี้ และครอบครัวใกล้ชิด (เช่น พ่อแม่ บุตร พี่น้อง คู่สมรส) และบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันเนื่องจากบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ โปรโมชั่นนี้ถือเป็นโมฆะนอกนิวยอร์กและหากถูกห้าม

3. วิธีการเข้า สมาชิก SILive.com เข้าสู่ www.silive.com/entertainment ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นและทำตามคำแนะนำเพื่อกรอกและส่งแบบฟอร์มเข้าร่วม

4. การคัดเลือกผู้ชนะและการแจ้งเตือน การคัดเลือกผู้ชนะจะดำเนินการโดยการสุ่มจับฉลากจากผลงานที่มีสิทธิ์ทั้งหมดในวันที่หรือเกี่ยวกับ วันที่ 10 ธันวาคม 2565 (“วันที่วาด”) ผู้มีโอกาสเป็นผู้ชนะจะได้รับแจ้งทางไปรษณีย์ อีเมล และ/หรือโทรศัพท์ หากผู้มีโอกาสเป็นผู้ชนะ: (i) ติดต่อไม่ได้; (ii) ไม่ตอบกลับภายในสอง (2) วันนับจากวันที่ผู้สนับสนุนพยายามแจ้งให้เขา/เธอทราบเป็นครั้งแรก; (iii) ไม่สามารถส่งคืนคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรและการปลดเปลื้องตามที่ระบุไว้ในกฎข้อ 9; (iv) ปฏิเสธรางวัล; และ/หรือ (v) รางวัลหรือการแจ้งรางวัลถูกส่งคืนว่าไม่สามารถจัดส่งได้ ผู้มีโอกาสเป็นผู้ชนะดังกล่าวจะเสียสิทธิ์ทั้งหมดในการชนะโปรโมชันหรือรับรางวัล และอาจมีการเลือกผู้ชนะรายอื่น เมื่อติดต่อผู้ที่อาจเป็นผู้ชนะและพิจารณาว่าเขา/เธอมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติทั้งหมดของโปรโมชัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการตามการสละสิทธิ์ที่จำเป็น การประชาสัมพันธ์และการปลดเปลื้องความรับผิดและการปฏิเสธความรับผิดชอบ และตามดุลยพินิจของผู้สนับสนุน การตรวจสอบประวัติให้สำเร็จ เช่น บุคคลจะได้รับการประกาศให้เป็น “ผู้ชนะ” ของโปรโมชั่น

5. คำอธิบายรางวัล จะมีผู้ชนะหนึ่ง (1) คน รางวัลคือการเข้าพักหนึ่ง (1) คืนที่ Ocean Casino Resort ซึ่งตั้งอยู่ที่ 500 Boardwalk, Atlantic City, New Jersey 08401 รางวัลนี้สามารถแลกรับวันใดก็ได้ระหว่างเดือนมกราคม 2023 ถึงธันวาคม 2023 บัตรกำนัลอาหารค่ำและอ่าว “Top Golf” มอบให้กับผู้ชนะและแขกรับเชิญ มูลค่าขายปลีกรวมโดยประมาณของแพ็คเกจรางวัลคือ 400.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่รวมค่าเดินทาง ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

6. ภาษี รายได้ของรัฐบาลกลาง รัฐ และ/หรือท้องถิ่น และภาษีอื่นๆ ทั้งหมด (ถ้ามี) เป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะแต่เพียงผู้เดียว

7. โอกาสในการชนะ อัตราต่อรองในการชนะโปรโมชั่นนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผลงานที่เข้าเกณฑ์ที่ได้รับ

8. ไม่มีการโอนรางวัลหรือการเปลี่ยนรางวัล รางวัลหรือส่วนใดของรางวัลไม่สามารถโอนหรือแลกเป็นเงินสดได้ ไม่มีการทดแทนรางวัลยกเว้นโดยผู้สนับสนุน ซึ่งในกรณีนี้รางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่าจะถูกแทนที่

9. ความยินยอมและการปล่อยตัว เมื่อเข้าร่วมโปรโมชัน ผู้เข้าร่วมแต่ละรายจะเผยแพร่และปลดผู้สนับสนุน องค์กรตัดสิน (ถ้ามี) และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือการจัดการของโปรโมชันนี้ บริษัทแม่ บริษัทสาขา และบริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่ละคน กรรมการ สมาชิก ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับจ้างอิสระ ตัวแทน ตัวแทน ผู้สืบทอด และผู้รับมอบอำนาจ (รวมเรียกว่า “หน่วยงานผู้สนับสนุน”) จากความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องทางกฎหมาย ค่าใช้จ่าย การบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความเสียหาย ความต้องการ หรือการกระทำใดๆ ก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบาดเจ็บส่วนบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายต่อการสูญเสียหรือการทำลายหรือทรัพย์สิน สิทธิ์ในการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัว การหมิ่นประมาท หรือการแสดงภาพในแง่เท็จ) (เรียกรวมกันว่า “การเรียกร้อง”) ยกเว้นในกรณีต้องห้าม: (i) การเข้าร่วมโปรโมชั่นถือเป็นการยินยอมของผู้เข้าร่วม โดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม ในการใช้ชื่อ ความเหมือน ข้อมูลชีวประวัติ และข้อมูลติดต่อของเขา/เธอสำหรับวัตถุประสงค์ด้านบรรณาธิการ การโฆษณา การตลาด การประชาสัมพันธ์ และการบริหารโดย ผู้สนับสนุนและ/หรือผู้อื่นที่ได้รับอนุญาตจากผู้สนับสนุน; (ii) การรับรางวัลถือเป็นการปลดเปลื้องโดยผู้ชนะของหน่วยงานผู้สนับสนุนสำหรับการเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของโปรโมชั่นนี้ และการใช้ การใช้ในทางที่ผิด หรือการครอบครองรางวัลใด ๆ (iii) ผู้มีโอกาสเป็นผู้ชนะอาจต้องลงนามในหนังสือรับรองการมีสิทธิ์ (รวมถึงหมายเลขประกันสังคม) และหนังสือรับรองความรับผิด/การเผยแพร่; และ (iv) หากรางวัลเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือกิจกรรม ผู้ชนะและผู้ร่วมเดินทางที่มีศักยภาพ (ถ้ามี) อาจต้องดำเนินการปลดผู้สนับสนุนจากความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมในการเดินทาง / กิจกรรมดังกล่าวและ / หรือการใช้ รางวัล. ผู้สนับสนุนจะต้องได้รับหนังสือให้การเป็นลายลักษณ์อักษรและการเผยแพร่โดยสมบูรณ์ภายในสอง (2) วันนับจากวันที่ผู้สนับสนุนพยายามแจ้งให้ผู้ชนะที่มีศักยภาพทราบเป็นครั้งแรก ผู้สนับสนุนอาจทำการตรวจสอบประวัติเพื่อยืนยันสิทธิ์ของผู้มีโอกาสเป็นผู้ชนะและการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ การเข้าร่วมแสดงว่าคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือตามสมควรกับการตรวจสอบประวัติดังกล่าว หากรางวัลรวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะหรือการประชาสัมพันธ์ หรือหากหน่วยงานที่สนับสนุนตั้งใจที่จะเผยแพร่ผู้ชนะในทางใดก็ตาม และหากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ชนะที่มีศักยภาพมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่อาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือธุรกิจของ หน่วยงานผู้สนับสนุนใด ๆ ตามที่กำหนดโดยผู้สนับสนุนตามที่เห็นสมควร ผู้ชนะที่มีศักยภาพอาจถูกตัดสิทธิ์และรางวัลอาจมอบให้กับผู้ชนะรายอื่น

10. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ (i) สปอนเซอร์ไม่รับผิดชอบต่อรายการที่ถึงกำหนดส่งทางไปรษณีย์ สูญหาย ส่งช้า ส่งผิด ไม่ถูกต้อง อ่านไม่ออก หรือได้รับไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด รวมถึงเหตุผลของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เบราว์เซอร์ หรือเครือข่ายล้มเหลว ทำงานผิดปกติ ความแออัด หรือความเข้ากันไม่ได้ที่เซิร์ฟเวอร์ของผู้สนับสนุนหรือที่อื่นๆ ในกรณีที่มีข้อพิพาท รายการจะถือว่าส่งโดยเจ้าของบัญชีที่ได้รับอนุญาตของที่อยู่อีเมลที่ส่งมาในเวลาที่เข้าร่วม “เจ้าของบัญชีที่ได้รับอนุญาต” หมายถึงบุคคลธรรมดาที่ได้รับการกำหนดที่อยู่อีเมลโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการออนไลน์ หรือองค์กรอื่นๆ (เช่น ธุรกิจ สถาบันการศึกษา) ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดที่อยู่อีเมล สำหรับโดเมนที่เชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลที่ส่งมา (ii) ผู้สนับสนุนใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว สงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์บุคคลใดก็ตามที่ยุ่งเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมหรือการดำเนินการของเว็บไซต์ หรือพยายามบ่อนทำลายการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายของโปรโมชั่น การใช้บอทหรือกระบวนการอัตโนมัติอื่น ๆ เพื่อเข้าร่วมเป็นสิ่งต้องห้าม และอาจส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์ตามดุลยพินิจของผู้สนับสนุนแต่เพียงผู้เดียว (iii) สปอนเซอร์สงวนสิทธิ์เพิ่มเติมในการยกเลิก ยุติ หรือแก้ไขโปรโมชันหากไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จตามแผน รวมถึงสาเหตุการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ บั๊ก การปลอมแปลง การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุสุดวิสัย หรือความล้มเหลวทางเทคนิคทุกประเภท . (iv) หน่วยงานผู้สนับสนุนไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดในการบริหารหรือการปฏิบัติตามโปรโมชั่นนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดทางกลไก คน การพิมพ์ การจัดจำหน่าย หรือการผลิต และอาจยกเลิก ยุติ หรือแก้ไขโปรโมชั่นนี้ตามข้อผิดพลาดดังกล่าวตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องรับผิด ไม่ว่าในกรณีใดผู้สนับสนุนจะไม่รับผิดชอบในการมอบรางวัลมากกว่าจำนวนรางวัลที่ระบุไว้ในกฎเหล่านี้ (v) ในกรณีที่โปรโมชันนี้ถูกยกเลิกหรือยุติ ตามวรรคย่อย (iii) หรือ (iv) ผู้สนับสนุนอาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการสุ่มจับฉลากจากรายการที่มีสิทธิ์ทั้งหมดที่ได้รับจนถึงวันที่ยกเลิก สำหรับรางวัลใด ๆ หรือทั้งหมดที่เสนอในที่นี้ (vi) หน่วยงานผู้สนับสนุนไม่รับประกัน รับรอง หรือรับประกัน โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในความเป็นจริงหรือในกฎหมาย ตามที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายนี้หรือความสามารถในเชิงพาณิชย์ คุณภาพ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะที่เกี่ยวกับรางวัลใดๆ หรือส่วนประกอบใดๆ ของรางวัลใดๆ (vii) ข้อควรระวัง: ความพยายามใด ๆ ของผู้เข้าร่วมที่จะจงใจสร้างความเสียหายให้กับเว็บไซต์หรือทำลายการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายของโปรโมชั่นนี้ อาจเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาและ/หรือกฎหมายแพ่ง และควรพยายามดำเนินการดังกล่าว ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ในการขอการเยียวยา และความเสียหาย (รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทนายความ) จากผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวจนถึงขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย รวมถึงการฟ้องร้องทางอาญา (viii) มูลค่าของรางวัลที่ระบุไว้ข้างต้นแสดงถึงการตัดสินใจโดยสุจริตใจของผู้สนับสนุนเกี่ยวกับมูลค่าการขายปลีกโดยประมาณ มูลค่าตลาดยุติธรรมที่แท้จริงตามที่ผู้สนับสนุนกำหนดในท้ายที่สุดถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันและไม่สามารถโต้แย้งหรืออุทธรณ์ได้ ในกรณีที่มูลค่าขายปลีกโดยประมาณที่ระบุไว้ของรางวัลมากกว่ามูลค่าตลาดยุติธรรมที่แท้จริงของรางวัลนั้น จะไม่มีการมอบส่วนต่างเป็นเงินสดหรืออย่างอื่น จะไม่มีการทดแทนหรือชดเชยสำหรับส่วนใดๆ ของรางวัลที่ไม่ได้ใช้

11. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล โปรโมชั่นนี้อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากศาลใดที่มีอำนาจตัดสินในเรื่องนี้ตัดสินว่าข้อกำหนดใด ๆ ของกฎอย่างเป็นทางการเหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัตินั้นจะถูกลบออกจากกฎอย่างเป็นทางการ และข้อกำหนดที่เหลือของกฎอย่างเป็นทางการเหล่านี้จะยังคงอยู่ใน พลังและผลกระทบอย่างเต็มที่ ปัญหาเกี่ยวกับการสร้าง ความถูกต้อง การตีความ และการบังคับใช้กฎอย่างเป็นทางการเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกันใดๆ ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้จะได้รับการแก้ไขเป็นรายบุคคล และไม่มีการดำเนินการแบบกลุ่ม โดยศาลของรัฐหรือรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์กเท่านั้น หากมีความขัดแย้งระหว่างกฎหมายของรัฐนิวยอร์กและกฎหมายอื่นใด ความขัดแย้งจะได้รับการแก้ไขโดยให้เป็นไปตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต การตัดสินหรือรางวัลทั้งหมดจะจำกัดเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (ไม่รวมค่าทนายความ) ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมในโปรโมชั่นนี้ และจะไม่รวมถึงความเสียหายทางอ้อม เชิงลงโทษ โดยบังเอิญ และ/หรือเป็นผลที่ตามมา .

12. รายชื่อผู้ชนะ สำหรับรายชื่อผู้ชนะ ให้ส่งซองติดแสตมป์จ่าหน้าถึงตนเองภายในหก (6) เดือนนับจากวันที่จับฉลากไปที่: รายชื่อผู้ชนะ “Ocean Casino Resort Giveaway” Staten Island Advance, 1441 South Avenue, Suite 603, Staten เกาะ นิวยอร์ก 10314

13. การสนับสนุน โปรโมชั่นนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Advance Local Media LLC, One World Trade, New York, NY 10007 (“ผู้สนับสนุน”)ข่าวต้นฉบับ